06 2433 9515
 
0
Categorieën
  Categorieën
Print


Algemene voorwaarden


Definities
In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: voorwaarden) wordt verstaan onder:

Afnemer:
Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met KantoorXperts in contact treedt over de totstandkoming van een overeenkomst.

Overeenkomst:
Iedere overeenkomst die tussen KantoorXperts en afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle rechtshandelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.

Producten:
Alle te bestellen goederen via de webwinkel.

Maatwerk / gepersonaliseerde producten:
Artikelen die in opdracht van de afnemer zijn gefabriceerd en/of bewerkt en als zodanig persoonsgebonden zijn geworden en zonder beschadiging van het product niet meer in de originele staat zijn terug te brengen.

Diensten:
De door KantoorXperts al dan niet met betrekking tot producten te verlenen diensten waaronder advies, assemblage en service in de ruimste zin.

Bestelling/order:
Iedere opdracht c.q. bestelling via de webshop van afnemer aan KantoorXperts.

1. Algemeen
Door het plaatsen van een bestelling via de webshop van KantoorXperts geeft de afnemer te kennen dat hij met de algemene voorwaarden akkoord gaat. KantoorXperts heeft het recht haar algemene voorwaarden en de inhoud hiervan na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

KantoorXperts draagt er zorg voor dat:

  • De order wordt uitgevoerd na ontvangst van betaling aan KantoorXperts (met uitzondering van afzonderlijk gemaakte afspraken).
  • De bestelde producten bij afnemer worden afgeleverd, waarbij de transportkosten voor rekening van afnemer zijn en het risico van verzending bij KantoorXperts.


2. Aanbod & overeenkomst
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en KantoorXperts behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen in het bijzonder wanneer dat op grond van voorschriften noodzakelijk is.
Een overeenkomst komt tot stand wanneer KantoorXperts de aanvaarding van haar aanbod door afnemer online (via email) heeft bevestigd en deze bevestiging door afnemer is ontvangen.

KantoorXperts is niet gehouden tot nalevering van eenmaal geleverde producten, indien deze producten uit productie of uit de webshop zijn verwijderd.


3. Prijzen & tarieven
Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW), 6% BTW op boeken en food en 21% BTW op de overige artikelen. Verzendkosten zijn exclusief tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


4. Betaling
Betaling geschied door middel van IDeal en Creditcard, tenzij anders uitdrukkelijk is overeengekomen.


5. Levering/levertermijn/bezorging
Na ontvangst van de betaling worden de goederen binnen 2 dagen geleverd. Let op: geen levering op een postbusadres!

De afnemer is verplicht de bestelde goederen in ontvangst te nemen. Indien de afnemer de afname van de goederen weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de daaruit voortvloeiende kosten voor rekening komen van de afnemer.

Notaposten worden binnen maximaal 5 werkdagen nageleverd, in één zending. Na 5 werkdagen vervallen de notaposten, tenzij anders is overeengekomen, welke binnen 14 werkdagen aan de afnemer zullen worden gecrediteerd.


6. Transport en risico
KantoorXperts is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen KantoorXperts en afnemer, dan wel tussen KantoorXperts en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen afnemer en KantoorXperts.

KantoorXperts neemt uiteraard geheel het risico van verzending echter de kosten van verzending komen ten laste van de afnemer.

7. Verzendkosten
Alle bestellingen worden bezorgd op een door de afnemer op te geven adres.

Orders met een bedrag vanaf € 50,00 excl. btw worden gratis verzonden. Voor het verzenden van uw order met een bedrag tot € 50,00 excl. btw berekenen wij € 4,95 excl. btw aan verzendkosten.

De verzendkosten voor nalevering zijn geheel voor rekening van KantoorXperts.

8. Gebreken
De afnemer dient de geleverde goederen bij aflevering te onderzoeken. Hierbij dient de afnemer na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoord, te weten:
- of de juiste zaken zijn geleverd;
- of de geleverde hoeveelheid en aantal klopt met het overeengekomene

Zichtbare gebreken dienen binnen 24 uur na ontvangst via de email gemeld te worden.
Niet-zichtbare gebreken dienen binnen 30 dagen na aflevering schriftelijk (via email) en gemotiveerd en onder vermelding van factuur en klantgegevens gemeld te worden bij KantoorXperts.

Indien de afnemer geen melding maakt van gebreken of klachten binnen de genoemde termijnen, wordt de klacht niet in behandeling genomen en vervallen zijn rechten.


9. Herroepingsrecht
De afnemer is gerechtigd de producten, met uitzondering van de producten ten aanzien waarvan anderszins is aangegeven (producten die op verzoek gemaakt / bewerkt zijn), mits ongebruikt en voorzien van hun originele verpakking en eventuele labels en inclusief (kopie) pakbon / factuur aan KantoorXperts te retourneren onder ontbinding van de onderliggende koopovereenkomst zonder opgave van redenen.

Uw bestelling dient wel binnen 14 dagen na ontvangst retour gestuurd te worden. De retourzending dient vooraf met KantoorXperts te worden overlegd en per email te worden aangemeld. Niet aangemelde retourzendingen zullen niet worden gecrediteerd.

De verzendkostenkosten en het risico van retourzendingen zijn voor rekening van de afnemer.

KantoorXperts behoudt het recht om retourzendingen te weigeren of slechts een gedeelte van het bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat de goederen reeds zijn gebruikt of door schuld anders dan die van KantoorXperts of de leverancier van het product zijn beschadigd.

KantoorXperts zal nadat de goederen zijn geretourneerd, het door de afnemer betaalde bedrag, geheel of gedeeltelijk, binnen 30 dagen aan de afnemer retourneren.

10. Privacy persoonsgegevens
KantoorXperts zal de door de afnemer verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling en in verband daarmee aan derden, o.a. de vervoerder, ter beschikking worden gesteld. De verwerking van uw gegevens zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.
Afnemer is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen indien deze gegevens niet correct zijn.

Indien niet anders aangegeven door de afnemer, worden de gegevens ook gebruikt voor het versturen van aanbiedingen van KantoorXperts via de email.

11. Eigendomsvoorbehoud
Alle aan afnemer geleverde goederen, blijven eigendom van KantoorXperts totdat alle bedragen die afnemer verschuldigd is, voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken, volledig aan KantoorXperts zijn voldaan.

12. Overmacht
Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst verhinderen en die niet aan KantoorXperts zijn toe te rekenen. Hieronder zullen indien en zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van KantoorXperts, wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van KantoorXperts, een algemeen gebrek aan voor het tot stand komen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan KantoorXperts afhankelijk is, algemene vervoersproblemen, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in- en uitvoerverboden.

Indien de overmacht langer dan 6 maanden duurt, zijn zowel de afnemer en KantoorXperts gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. KantoorXperts is in dat geval niet verplicht tot schadevergoeding.

 

Artikel 13. Toepasselijkheid recht en geschillen
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van KantoorXperts is het Nederlandse recht van toepassing.